×
  • پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۳,۷۴۰ تومان

    پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۴,۴۰۰ تومان
    0