×

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان
0