×
  • پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۱,۴۸۰ تومان

    پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۱,۶۱۰ تومان
    0