×

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان
0