×
  • پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۳,۴۸۰ تومان

    پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۳,۶۱۰ تومان
    0