×

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان
0