×
 • پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۵۲,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان
  0