پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۵۴,۰۸۰ تومان