×
  • پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۴,۲۸۰ تومان

    پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۳,۸۰۰ تومان
    0