×

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0