×

پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان
0