×

پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۴۰۰ تومان
0