پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان