پروژه تشخیص مجموعه داده های قلب Statlog با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۵۰۰ تومان