×

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان
0