×

پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0