پروژه تشخیص حالتهای چشم EEG با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۶۰۰ تومان