پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان