×

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم BEST FIRST (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان
0