×

پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم SVM در متلب

۲۵,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان
0