×

پروژه تشخیص تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۵,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۴۰۰ تومان
0