پروژه تشخیص تصاویر چهره با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۹۰۰ تومان