×
 • پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۳,۷۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۲,۸۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۷۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۱,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۲,۸۸۰ تومان
  0