×

پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم SVM در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پوستی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان
0