×

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون  با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۹۰۰ تومان
0