×

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0