×

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان
0