پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۷۰۰ تومان