×

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۴۰۰ تومان
0