×

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم  (LWL) در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0