پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۵۱,۸۷۰ تومان