×

پروژه تشخیص بیماری فشار خون با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری فشار خون با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری فشار خون با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری فشار خون با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری فشار خون با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری فشار خون با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری فشار خون با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان
0