×

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۵,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۶,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با الگوریتم KNN در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (پیش آگهی) با الگوریتم بیزین در متلب

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (اصلی) با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۷۰۰ تومان
0