×

پروژه تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با الگوریتم SVM در متلب

۳۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با الگوریتم بیزین در متلب

تومان ۲۰,۹۰۰ تومان
0