×

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۵,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۳۰۰ تومان
0