×

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم (LWL) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE)در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0