×

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۴۰۰ تومان
0