×

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان
0