×

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۰۰۰ تومان
0