×

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری توده ماموگرافی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۰۰۰ تومان
0