×

پروژه تشخیص بیماری تشنج صرعی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تشنج صرعی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تشنج صرعی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تشنج صرعی با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تشنج صرعی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تشنج صرعی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۶۰۰ تومان
0