پروژه تشخیص بیماری تشنج صرعی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان