×

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۳,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان
0