×

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری اکوکاردیوگرام با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان
0