×

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۱۹,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم بگینگ در وک

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان
0