پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان