×

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۰,۷۰۰ تومان
0