×

پروژه تشخیص باروری با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۹۰۰ تومان
0