×
 • پروژه تشخیص باروری با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص باروری با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۷۲۰ تومان

  پروژه تشخیص باروری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۳,۷۶۰ تومان

  پروژه تشخیص باروری با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص باروری با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص باروری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۲,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص باروری با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۴,۶۸۰ تومان
  0