×

پروژه تشخیص باروری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان
0