پروژه تشخیص باروری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان