پروژه تشخیص اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان