پروژه تشخیص انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان