پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان