×
 • تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش ویزیت پزشک با ویزیو

  ۳۴,۷۶۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش تزریقات با ویزیو

  ۳۳,۸۰۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش رادیولوژی با ویزیو

  ۳۵,۳۶۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ویزیو

  ۳۳,۶۸۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش حسابداری با ویزیو

  ۳۵,۱۲۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش مغز با ویزیو

  ۳۵,۶۰۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش قلب با ویزیو

  ۳۵,۴۸۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش داروخانه با ویزیو

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش آزمایشگاه با ویزیو

  ۳۵,۳۶۰ تومان
  0