×

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش ویزیت پزشک با ویزیو

۲۲,۳۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش تزریقات با ویزیو

۲۱,۵۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش رادیولوژی با ویزیو

۲۲,۸۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ویزیو

۲۱,۴۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش حسابداری با ویزیو

۲۲,۶۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش مغز با ویزیو

۲۳,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش قلب با ویزیو

۲۲,۹۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش داروخانه با ویزیو

۲۲,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش آزمایشگاه با ویزیو

۲۲,۸۰۰ تومان
0