×

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش ویزیت پزشک با ویزیو

۳۴,۷۶۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش تزریقات با ویزیو

۳۳,۸۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش رادیولوژی با ویزیو

۳۵,۳۶۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ویزیو

۳۳,۶۸۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش حسابداری با ویزیو

۳۵,۱۲۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش مغز با ویزیو

۳۵,۶۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش قلب با ویزیو

۳۵,۴۸۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش داروخانه با ویزیو

۳۴,۴۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان بخش آزمایشگاه با ویزیو

۳۵,۳۶۰ تومان
0