×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۸۰,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۵,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۹,۸۰۰ تومان
  0