×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۹,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۷,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۲,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۵۰۰ تومان
0