×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نقشه برداری جنگل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۱,۵۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۵۹,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نقشه برداری جنگل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نقشه برداری جنگل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۵,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۶,۶۰۰ تومان
0